Ostatní

Nejsou dostupné aktuálně žádné články.

Magazín PLT - 03/2021

26.07.2022 23:10 Nové, zimní číslo Magazínu praktické letniční teologie s názvem „Držet kurz v manželství a v rodině“ právě vyšlo! Časopis nalezente na adrese mplt.apostolskacirkev.cz.

Přitažlivá církev

26.07.2022 23:10 „Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem, soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.“ Drazí čtenáři, výše citovaný verš patří mezi texty popisující nádheru církve. Boží město prozářené světlem, andělé, slavnostní shromáždění, Ježíš. Autor listu nešetří výrazy, aby popsal církev jako slavnou a nádhernou. Je pravda, že jde o pohled duchovní, který je lidskému oku většiny z nás odepřen, ale neměli bychom o tento pohled usilovat? V listu do Efezu se apoštol Pavel modlí, abychom schopnost duchovního vhledu získali . A ještě odvážnější otázka: Není možné, aby i lidé mimo církev, nevěřící, něco z této slávy rovněž mohli spatřit? Když jsem na poslední konferenci Apoštolské církve v roce 2017 představoval vizi církve, jedním ze tří bodů byl právě pohled na církev, která je pro lidi přitažlivá. Stručně jsem tenkrát nastínil strategii, jak pracovat, aby se lidem v církvi líbilo, a církev tak měla i potenciál získat další jedince. Před pár týdny se mi myšlenka přitažlivé církve opět oživila. Četl jsem rozhovor s pastorem čínské domácí církve. Tento typ církve v Číně již řadu desetiletí roste závratným tempem a její členskou základnu dnes zdaleka netvoří jen chudý venkovský lid. Naopak, potkáme tam lidi ze střední třídy, byznysmeny, manažery, odborníky z nejrůznějších profesí. Pastor Wang během rozhovoru zmínil: „V Evropě je církev stará. Zde je moderní. Náboženství tu má vyšší ideály a znamená pokrok.“ Myslím, že to tento čínský křesťan přesně vystihl. V Evropě je církev spojována s minulostí, prázdnými historickými katedrálami, případně s tím, že se ustavičně proti něčemu vymezuje. Malé probuzené církve jsou pak často mimo rozlišovací schopnost médií, a proto lidé mají sklon považovat je za sekty. Aby byla církev uznávána, musí přinášet myšlenky a ideály, které mají potenciál lidi oslovit, a právě to se v Číně děje v mnohem větší míře než na evropském kontinentu. Již několik let při různých příležitostech sdílím myšlenku, že církev by měla být přitažlivá i pro lidi vně, a někdy se mi dostává nesouhlasných reakcí. Řada křesťanů je přesvědčena, že církev je spíše opoziční silou, pronásledovaným a zneuznaným hnutím. Mají pro to i námitky podložené Biblí. Viz např. L 6,16: „Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.“ Jinou rozšířenou námitkou je, že snaha zalíbit se světu představuje kompromis ve víře: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.“ Uznávám, že pokud nás budou všichni chválit, je zle. O nic takového rozhodně nemáme usilovat. Ale Ježíš rovněž říká, že máme činit „takové skutky, za něž lidé vzdají chválu Bohu“ . A uznání některých aspektů existence církve nevěřícími lidmi ještě zdaleka nemusí znamenat, že jsme milovníci tohoto světa. V jedné myšlence ale s oponenty souhlasím: snaha získat uznání a pochopení od světa rozhodně nesmí být naším cílem. Bible však nepopisuje církev jen jako věčně pronásledovanou menšinu. Slova „byli všemu lidu milí“ popisují čerstvě narozenou církev v Jeruzalémě hned po Letnicích. Zdá se, že byla pro lidi něčím přitažlivá, proto tak rostla. Církev představovala společenství nového typu – scházeli se zde ke společnému stolu muži i ženy, bohatí i chudí, svobodní i otroci, dokonce etničtí Židé s pohany. Dokazovali tak, že „Ježíš zbořil všechny bariéry a stvořil jednoho nového člověka“ . Takový druh společenství, který představoval eschatologickou předzvěst blížícího se Nového věku, kde si lidé projevovali vzájemnou lásku, byl něčím silně přitažlivým i pro okolní společnost. Uvedu citát z knihy Vzestup křesťanství: „O důvodech, proč se mnozí pohané obraceli na křesťanskou víru, se často vedou diskuze. Jedním z faktorů byla osobní spása, kterou křesťanství nabízelo a která byla mezi římskými kulty zcela neobvyklá. Stejně atraktivní se zdála být soudržnost křesťanů. Dalším faktorem byla křesťanská láska k bližnímu a almužny; pohané byli tak dobře zpraveni o rozsahu křesťanské štědrosti, že o století později pohanský císař Julián vyzval veřejně své pohanské spoluobčany, aby se nenechali křesťany zahanbovat a starali se o své chudé alespoň tak dobře, jako jejich křesťanští sousedé. Ti se proslavili například tím, že zadarmo sytili a šatili chudé křesťany, ale i nevěřící.“ Jak se tedy církev může stát přitažlivou? Určitě ne tak, že bude jenom proti něčemu bojovat a vymezovat se . Spíše jde o to, aby šla příkladem, aby byla světlem v současném věku temnoty. Příležitosti máme na dosah: doba covidová mohla prokázat, jak křesťané dokážou snášet náročná období tím, že se o sebe navzájem starají a povzbuzují se. Na mnoha místech církve pomáhaly i nad rámec své členské základny. Podobně i pomoc po tornádu, které se nad částí jižní Moravy přehnalo v červnu. Pomocná ruka podaná nevěřícím sousedům a občanům v postižených obcích jistě neujde pozornosti. Myslím, že nemusíme čekat jen na katastrofické události; různé formy potravinové pomoci, práce s dětmi na ulici, pomoc závislým – je spousta aktivit, které děláme pro druhé a které jsou světlem pro svět. Klíčovým slovem je zde učednictví. První církev nedělala semináře o potřebách společnosti, ale prostě a jednoduše se snažila následovat Ježíšovo učení. Jejich touha být učedníky se pak setkávala s rozličnými potřebami, kterých bylo tenkrát stejně jako dnes, jen byly možná trochu jiné. Vybudovat přitažlivou církev by nemělo být naším cílem. Je spíše produktem života, který se snaží následovat Ježíšova příkladu. Alespoň tak tomu v dějinách vždy bylo. Radikálně pojaté učednictví je počátkem změny ve vnímání církve ze strany většinové společnosti. Martin Moldan, biskup Použitá literatura: Micklethwait, J., Wooldridge, A.: Bůh se vrací. O tom, jak globální oživení víry mění svět. Triton, 2014. Klíčová, M.: Vzestup křesťanství. Dějiny prvních pěti století církve. Návrat domů, 2009.

Konference Apoštolské církve 2021 v Olomouci

26.07.2022 23:10 Již tuto sobotu proběhne v Olomouci výroční Konference Apoštolské církve, které se účastní nominovaní delegáti za jednotlivé sbory. Je to jedinečná příležitost ohlédnout se zpět na uplynulé roky života naší církve a společně hovořit o společné budoucnosti. Začínáme v 9.30 .

Slavnostní bohoslužba 25 Diakonie AC

26.07.2022 23:10 Diakonie Apoštolské církve slaví 25 let. Slavnostní bohoslužba k této příležitosti proběhne v neděli 10.10. v Třinci. Více informací naleznete na stránkách Diakonie.

Užitečná církev

26.07.2022 23:10 „Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.“ Drazí čtenáři, jedna z důležitých vlastností církve je její prospěšnost, užitečnost pro svět. Nikdy neměla být ghettem do sebe uzavřených lidí, zaměřených jen na svou vlastní zbožnost. Naopak, Ježíš církev poslal „do světa“, to znamená, že je zde v jistém slova smyslu pro svět. Křesťané mají konat podobné skutky, jako konal Ježíš. Výše uvedený verš stručně shrnuje Ježíšovo působení. Pokud bychom citovali i předchozí verš, pak by celý text začal slovy „Dobře víte, co se dělo po celém Judsku.“ Apoštol Petr tehdy zvěstoval evangelium úplně prvním pohanům, ale uvědomoval si, že i oni byli obeznámeni s působením Ježíše z Nazareta. Možná tomu nedokázali rozumět, ale alespoň nějak jednoduše chápali, že ten prorok „konal dobro a uzdravoval“. Konání dobra je v textu odlišeno od uzdravování. Šlo tedy o jinou činnost, byť konanou ve stejné moci Ducha. Jelikož jsme více zaměřeni na zázraky uzdravování, nebude na škodu, pokud si připomeneme i to blíže nespecifikované „konání dobra“. Zdá se na první pohled, že evangelijní příběhy zachycují jen uzdravování, osvobozování démonizovaných, kříšení mrtvých, ale při pozorném čtení nalezneme i jiné skutky konání dobra. Tak třeba namátkou: nasycení několikatisícového zástupu chlebem a rybami, dokonce k tomu došlo minimálně dvakrát. Ukazuje to, jak byl Ježíš praktický, nešlo mu jen o to, aby lidé slyšeli jeho kázání, ale také, aby přitom neměli hlad. Při jiných příležitostech naplnil rybářům jejich sítě rybami tak, že se skoro trhaly. Opět jde o kombinaci zázraku s praktickou pomocí člověku v nesnázích. Minimálně jednou utišil bouři na moři. Zachránil padlou ženu před ukamenováním. Učil milovat nepřátele. Pozdvihoval opovržené a zatracované, jako byli Zacheus, žena u studny v Samaří nebo ti bezejmenní hříšníci, s nimiž tak často stoloval. Těch různých skutků bylo tolik, že by „celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané“ . Církev v historii šla stejnou cestou: byli to křesťané, kdo se ujímali sirotků, starali se o vdovy, pečovali o nemocné. Církev stavěla sirotčince i nemocnice, krmila hladové, zajišťovala vzdělání na místech, kde pro lidi nebylo dostupné. Zdá se, že „kamkoli církev přijde, dobře činí“, protože odráží Ježíšův charakter. Kdysi jsem se zúčastnil setkání skupiny vedoucích v jednom sboru, kde byl hostem člen městské rady. Pamatuji si jeho slova: „Nemyslete si, my vás sledujeme už dávno.“ Ten rozhovor tehdy změnil můj pohled na roli místní církve. Domníval jsem se, že to nejdůležitější pro sbor je správné učení a intenzivní evangelizace , ale z pohledu představitelů obce dominovalo jiné kritérium: užitečnost církve. Kladli si od počátku otázku „Čím tato organizace prospívá komunitě?“ Podle toho ji posuzovali. K mému údivu by se nebránili spolupráci i s nějakou sektou, pokud by shledali, že to městu prospívá. Ten rozhovor se udál již před více lety a od té doby se mnohé v církvi změnilo. Spolupracovat s místní komunitou pro mnohé z nás není tabu. Je to prospěšné pro obě strany, obec má užitek z našich aktivit a my zase budujeme důvěru v církev. A právě důvěra je v naší zemi klíčovou hodnotou. Není tajemstvím, že církve jako organizace se těší minimální důvěře občanů ve srovnání s jinými organizacemi. Skeptika zde mohou napadnout různé myšlenky: „Nezaprodáváme se jako církev? Není už to, co děláme, spíše sociálním evangeliem než evangeliem Boží moci?“ To jsou správné otázky a historie ukazuje, že k tomu docházelo. Je snadné Boží působení nahradit různými „obecně prospěšnými aktivitami“. Je pokušením jít městu na ruku, zvláště když to systém různých dotací a grantů usnadňuje. Boj o zachování správných biblických postojů je zápas, kterému se žádná církev nevyhne. Jde o ustavičné balancování, protože každá doba má své možnosti i nebezpečí, a co je možné dnes, nemusí být prospěšné zítra. Na druhou stranu již samotný citovaný verš ukazuje, že život křesťana má mít oba rozměry: „činit dobro“ a „uzdravovat soužené od ďábla“ . Zázraky a uzdravování mají své místo zejména při evangelizaci, kdy se Ježíš skrze Boží moc dává poznat lidem, kteří jsou v moci ďáblově, a činění dobra je zase charakterem služby církve. Obojí se však děje v Boží moci, bylo by nesprávné službu církve rozlišovat na „přirozenou“ a „nadpřirozenou“. Křesťané mají sklony sklouzávat k jednomu či druhému důrazu. Charismatici budou preferovat uzdravování, zatímco liberálové skončí u sociální práce. Přitom jde ale o vyváženost, protože obojího je třeba. Každá doba má své výzvy a potřeby. Ve starém Římě církev sytila hladové a ujímala se odložených nemluvňat. To bylo jedno z témat tehdejší doby, stejně jako dnešním tématem může být návštěva osamělých seniorů, aktivity pro maminky na mateřské či pomoc vesnici po zásahu tornádem. Jde o to hledat potřeby doby a s Boží pomocí je naplňovat. Pak budeme podobně jako Ježíš „činit dobro všem lidem“ a „bude se o nás vědět“. Martin Moldan, biskup

Rádio 7 digitálně

26.07.2022 23:10 Od 1. února bude Rádio 7 ke slyšení v síti DAB+ . Stanice, která doposud byla k naladění prostřednictvím internetu a satelitu, případně v některých kabelových sítích, je teď volně dostupná všude tam, kam dosáhne signál DAB+ společností Teleko a RTI. Můžete si poslechnout Rádio 7 i vy? Zkontrolujte si: https://bit.ly/3KFZV07 Nabídka DAB rozhlasových přijímačů je široká a jejich ladění je snadné. Stačí, když na přijímači navolíte mód DAB, spustíte automatické ladění a nalezené programy uložíte. Každý přijímač navíc obsahuje návod, jak při ladění a uložení programů postupovat. Ve vysílání Rádia 7 se toho mnoho nezmění, změní se ovšem dosah programu. „Těšíme se na nová setkání, nové posluchače a nové příběhy, které se díky DAB vysílání dostanou od vás k nám. Chceme s vámi vstupovat s nadějí do každého dne,“ vzkazují tvůrci programu Rádia 7. To navazuje na dlouholetou tradici českého křesťanského vysílání Trans World Radia, které se od 70. let 20. století šířilo vysílači z Monte Carla. Celodenní vysílání Rádia 7 odstartovalo na sklonku roku 2005 jako společné česko-slovenské vysílání, od 10. září 2019 jde o samostatný český projekt. Setkejte se díky vysílání Rádia 7 s biskupem AC Martinem Moldanem, který je pravidelným autorem biblických úvah , poslechněte si v záznamech bohoslužby třeba Michala Apetauera, Lumíra Folvarčného, Jiřího Kostelníka nebo pořad Fortepiano , do kterého redaktorka Lenka Malinová často zve hosty, kteří jsou doma v Apoštolské církvi.

Modlitební setkání pro ženy

26.07.2022 23:10 

Poslední nepřítel

26.07.2022 23:10 „Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt.“ Drazí čtenáři, před pár lety jsem byl pozván na jakousi lidovou slavnost v jednom malém středomoravském městě. Kromě stánků s občerstvením, ukázkami lidových řemesel a nezbytnou slivovicí byl součástí slavnosti i průvod masek. Řada lidí v maskách čertů, až hrůzyplně věrohodných, se proháněla městem sem a tam. Viděl jsem něco takového poprvé v životě a malým dětem bych takový zážitek rozhodně nedoporučil. Otázka, kterou jsem si kladl, zněla: „Kde se v lidech bere ta fascinace ďáblem a smrtí?“ Antropolog či etnolog má jistě na to svou odpověď, já si odnesl pouze zajímavou zkušenost. Pravda je ta, že my umírání a smrt obvykle vytěsňujeme ze života. Lidé dnes málokdy umírají v domácnostech obklopeni svými blízkými. Tuto poslední etapu lidského života odkazujeme do nemocnic a ústavů. Neradi se na to téma bavíme. Jako Češi jsme dokonce jedineční ve svém postoji k pohřbům – jsme svědky stoupajícího trendu, kdy se pohřeb odehrává bez řádného rozloučení, bez účasti blízkých. Pak není divu, že generace, která nezažila válku ani jiné katastrofy, téma smrti hledá zástupně ve filmových hororech, počítačových hrách – a možná i lidových slavnostech. Přitom jde o něco, čemu se nikdo z nás nevyhne. Je chybou před tímto tématem utíkat. Zkuste někdy přemýšlet do hloubky nad evangelijním příběhem, v ekumenické Bibli nazvaným Uzdravení posedlého v Gerase. Příběh nalezneme ve všech třech synoptických evangeliích . Jde zde o to, že Ježíš potká posedlého člověka, který žil v prázdném hrobu a svým chováním ohrožoval celé okolí. Nikdo tím směrem raději nechodil. Ježíš jej nalezne, osvobodí, a démoni, kteří z člověka vyjdou, zaženou do jezera početné stádo vepřů. Příběh samotný je skvělým studijním materiálem pro téma smrti: Můžeme vidět, že smrt není jen okamžik, ale proces. Fyzicky je člověk naživu, ale mentálně i duševně umírá. Bydlí již v hrobu. Dotyčný muž trpí sebepoškozováním, jak bychom to pravděpodobně vyjádřili dnešním slovníkem. Podle textu „bil do sebe kamením“. Chová se násilnicky, značnou agresivitou ohrožuje druhé. Nesmírně trpí, ve dne i po nocích řve. Pohybuje se po pustých místech, což v hebrejském myšlení byla místa obývaná démony. Má převrácené hodnoty a vnímání, neboť Ježíšovu přítomnost komentuje slovy „Netrap mě“ . Chodí nahý, tedy jako zvíře, zcela dehumanizován. Smrt v tomto příběhu je představena jako síla ničící lidský život, deformující myšlení a vnímání, způsobující utrpení člověku samému i druhým a nakonec biologickou smrt. Samozřejmě je zde popsán absolutní extrém, ale v malém tyto projevy můžeme pozorovat denně. Ať již jde o kvalitu života, duševní či fyzické utrpení, různé patologické jevy, jako např. sebepoškozování apod., či kulturu, záliby a myšlení zdůrazňující aspekty temna a umírání. V Ježíšově podání již jen hněv na bratra patří do kategorie hříchů proti lidskému životu . Naproti tomu je Ježíš absolutně pro-life. Přichází a již pouhou svou přítomností konfrontuje moci temna a za chvíli je člověk svobodný. Můžeme vnímat, že Bůh Bible od počátku svému lidu vštěpoval hodnoty života. Židé i křesťané vždy milovali a oceňovali život jako takový. Církev dodnes bojuje v různých oblastech za jeho zachování: ať již je to otázka interrupcí, eutanázie, lékařské etiky, některých výzkumů používajících lidský materiál a podobně. Život a smrt jsou jako světlo a tma, dobro a zlo, radost a smutek, vítězství a porážka. Smrt je rovněž ústředním teologickým tématem. Navzdory tomu, čím je, se Bůh rozhodl porazit zlo ve světě právě skrze smrt svého Syna. Tam, kde různé pohanské mytologie zdůrazňovaly sílu svých božstev, Ježíš triumfuje skrze vlastní smrt. Nepochopitelné, absurdní, nepřijatelné. Není divu, že něco takového bylo proti trendu. Když takto před skupinou filozofů mluvil Pavel, byl pohrdavě odmítnut . A přesto Ježíšova smrt je tím nejdůležitějším, k čemu v lidských dějinách došlo, navzdory tomu, že „seriózní“ historie tuto událost klade spíše mezi mýty. A přesto se domnívám, že důraz na smrt stále není v křesťanském učení dostatečný. Pořád se mu vyhýbáme. Zapomínáme, že jsme byli pokřtěni v Ježíšovu smrt . Jeden ze základních pokynů pro křesťanský život zní, že na každý den máme brát svůj kříž. Bez ohledu na to, co si o verši myslíme dnes, v době, kdy Ježíš tato slova pronesl, byl kříž popravčím nástrojem a odsouzenci si jej zpravidla sami na místo exekuce nesli. Dnes je kříž módním doplňkem, v lepším případě symbolem víry. Apoštol Pavel napsal, že je „ukřižován světu“, a my máme uvažovat podobně . Jednoduše lze říci, že smrt, která byla porážkou, učinil Bůh vítězstvím. Křesťané mají mít zvláštní mentalitu: na jednu stranu mají se smrtí stále počítat , na druhou stranu již „přešli ze smrti do života“ . I když právě nečelíme pronásledování, téma smrti se přesto musí promítnout v našem myšlení. Máme „mrtvit své pozemské údy“ . Jako křesťané máme umírat sami sobě. A tak je život křesťana, bez ohledu na to, kde se nachází, protknut pozoruhodnou kombinací myšlenek na smrt i život současně. Vývoj událostí posledního roku a půl znovu otevřel otázku smrti jako celospolečenské téma. Jen v České republice zemřelo na nemoc covid-19 více než 30 000 lidí. Stále není uzavřena otázka, zda za každou cenu zabránit dalším úmrtím , či dát věcem volnější průběh, získat kolektivní imunitu, naučit se s tím vším žít. Samozřejmě i připustit, že to vše bude za cenu dalších ztrát na životech. Přestože jde o otázku „Jakou hodnotu má život jednotlivce v porovnání se zájmem společnosti?“, takto přímo řečeno jsem to málokdy zaznamenal. Smrt je rovněž eschatologickým tématem. Bible jasně říká, že „smrt bude přemožena jako poslední nepřítel“. Naše uvažování o smrti tedy není pochmurným filozofováním, nýbrž radostným konstatováním, že příběh, kterého jsme součástí, ještě nedospěl do konce. Poslední kapitola přinese vyvrcholení. Vzkříšení je radostnou nadějí křesťanů všech generací. Kříže na hrobech celého světa prohlašují, že Někdo smrt porazil. Buďme proto plni radostné naděje. Martin Moldan, biskup

Magazín PLT - 1/2022

26.07.2022 23:10 Jarní číslo Magazínu praktické letniční teologie s názvem „Předávání duchovního dědictví skrze naše životy“ vyšlo. Časopis nalezente na adrese mplt.apostolskacirkev.cz.

Pomoc Ukrajině

26.07.2022 23:10 Apoštolská církev se skrze své sbory a organizace zapojuje do pomoci lidem z válkou zasažené Ukrajiny. Pro informace o konkrétní pomoci se můžete obrátit na NF Nehemia a Diakonii AC. Pro aktuální dění můžete také sledovat účty těchto organizací na Facebooku.

Perry Rhodan Neo 282: Muž z minulosti

10.08.2022 21:51 Novinka v databázi Multiverza: Perry Rhodan Neo 282: Muž z minulosti

Perry Rhodan 3183: V primordiálním koridoru

08.08.2022 12:10 Novinka v databázi Multiverza: Perry Rhodan 3183: V primordiálním koridoru

Perry Rhodan 3182: Andělé Pallasu

08.08.2022 12:10 Novinka v databázi Multiverza: Perry Rhodan 3182: Andělé Pallasu

Perry Rhodan 3181: Rudá hvězda nad Porúřím

07.08.2022 07:31 Novinka v databázi Multiverza: Perry Rhodan 3181: Rudá hvězda nad Porúřím

Perry Rhodan 3180: Extemporální bitka

07.08.2022 07:31 Novinka v databázi Multiverza: Perry Rhodan 3180: Extemporální bitka

Perry Rhodan 3179: Mistrovská žákyně

07.08.2022 07:31 Novinka v databázi Multiverza: Perry Rhodan 3179: Mistrovská žákyně

Cykly Perry Rhodana 44: Fragmenty

07.08.2022 07:31 Novinka v databázi Multiverza: Cykly Perry Rhodana 44: Fragmenty

Perry Rhodan 3178: Rozklad a příslib

06.08.2022 00:50 Novinka v databázi Multiverza: Perry Rhodan 3178: Rozklad a příslib

Perry Rhodan Neo 281: Lovkyně ceynachů

02.08.2022 10:00 Novinka v databázi Multiverza: Perry Rhodan Neo 281: Lovkyně ceynachů

Nejsou dostupné aktuálně žádné články.

Domov hledá: Milky

13.08.2022 16:40 Byl přijat v září 2019 ve stavu, který rozhodně nezaručoval přežití. Kocour, jak nám bylo oznámeno, ležel už několik dní u poměrně frekventované silnice u Řevnic. Pouhou náhodou nálezce zjistil, že kocour ještě žije. Po veterinární konzultaci jej přivezl k nám. Kocourek zřejmě přežil střet s autem, ovšem ne bez následků. Měl rozsáhlá zranění na hlavě , páteři,pánvi a pravé zadní končetině. Léčba trvala dlouhou dobu, dnes je kocour motoricky v pořádku. Některé následky zranění jsou trvalé. Nález byl oznámen na obci, byly vyvěšeny plakátky, o pomoc s hledáním majitele jsme požádali i veterinu, ale nikdo se ke zvířeti nepřihlásil. V současnosti tedy Milky hledá nový domov. Jedná se o čistě bytového kocoura s komplikovanou povahou. Milky není mazlivá kočička, kterou si pochováte, kdy vás napadne. Lidi má vcelku rád, ale jeho trpělivost s nimi má své meze. Občas se přijde pohladit, občas si vedle nich lehne na sedačku, ale většinou je raději v klidu někde v pelíšku sám. Problém je, že má „perskou“ srst, kterou je třeba opravdu denně rozčesat. Milky je náchylný k tvorbě dredů, zejména na břiše, v podpaží, na stehnech a pod krkem. Trochu pomáhá pudr na rozčesávání pro peršany, ale i tak je třeba česat a kartáčovat. A to nemá Milky opravdu rád. Kouše a škrábe, takže budoucí osvojitel musí mít zkušenost s péčí o takové kočky.Teritorium: do bytu. Zvíře je bez čipu, kastrované, očkované a odčervené.

Slalom ke králíkovi

26.07.2022 23:30 PRAHA - Děti se v lyžařské školce naučí nejenom lyžovat, ale i vycházet s kamarády.

Jsem dvojčetem svého muže

26.07.2022 23:30 O spisovatelkách máme asi tu představu ze záložek amerických románků – dotyčná žije na ranči s mužem, dvěma dětmi a třemi psy. Když ráno odejdou, uvaří si kávu a celé dopoledne píše. Jak žije česká spisovatelka Eva Hudečková?

Pro výhodné lyže si zasurfujte

26.07.2022 23:30 PRAHA - Lyžařské nebo snowboardové nakupování přes internet je pohodlné. Vybavení do sněhu si do elektronického nákupního koše vyberete z tepla domova a dostanete ho na dobírku nebovámho doručí přímo do domu.

Tak chutnají rakouské hory

26.07.2022 23:30 Vyzkoušejte recepty mistra kuchaře Alexandra Fankhausera z Zillertalu. Uvidíte, že jet do rakouských hor se vyplatí nejen kvůli sněhu.

Rady a tipy do kuchyně

26.07.2022 23:30 Přemýšlíte, jak ozvláštnit chuť pečeného kuřete?

Kouzlo karet Magic

26.07.2022 23:30 Dříve byly čertovy obrázky prokletím, dnes je karetní hra Magic rozšířeným koníčkem mladých i odrostlejších lidí po celém světě. Evidováno je přes šest milionů aktivních hráčů. Co je okouzlilo?

Kámen pro potěchu oka i duše

26.07.2022 23:30 Stále víc lidí nechce mít zahrádku jen pro užitek, ale i pro potěchu oka a duše. Do ní neodmyslitelně patří kámen. Během zimího času můžete tak v klidu plánovat úpravy svého království.

Byty zdraží, ale vy se tomu můžete vyhnout

26.07.2022 23:30 Musíte jednat rychle a počítat s jistým rizikem. Ušetříte tak i statisíce korun.

Richard Žraločí srdce

26.07.2022 23:30 Všechno mohlo být jinak, jenže absolvent kožařské průmyslovky se v jedenadvaceti poprvé potopil. Koníčka nakonec proměnil v profesi.

Jak uskladnit vitaminy

26.07.2022 23:30 Než ovoce či zeleninu dáme do sklepa, kůlny či na balkon, pořádně ho prohlédneme. Uchováváme jen pevné a mechanicky nepoškozené plody, plesnivějící a zahnívající nejsou vhodné nejen ke skladování, ale ani ke konzervaci. Plíseň z jednoho plodu se může rozšířit i na potraviny skladované v okolí.

Víkend podle Deníku. Užijte si Pernštýnskou noc, burger festival i čoko trh

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Vypravte se na citrusovou slavnost, za veterány i dráteníky

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Užijte si festival růží, čokoládový trh i slavnosti Barchan

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Vystoupí kapela Čechomor, v plánu jsou i festivaly

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Vypravte se na Husfest, hradní oslavy i šperkařský jarmark

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Na programu je rockový večer, charitativní pouť i Ara Fest

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Užijte si brazilský festival, Hradozámeckou noc i koncerty

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Vypravte se za vojáky, na fesťáky Hrošení či KamzíkFest

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Čekají vás slavnosti medu a vína, kováři i strašidelný hrad

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Víkend podle Deníku. Užijte si Vodnické slavnosti, středověkou bitvu i Kabáty

26.07.2022 23:21 Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. Vybere si opravdu každý, malý i velký.

Jak vybrat ty pravé plenky pro novorozené miminko?

27.07.2022 02:50 Očekávání miminka sebou nese spoustu radosti, ale také rozhodování a nákupů. Jednou z věcí, bez kterých se určitě neobejdete, jsou plenky. Jak vybrat ty pravé? Kolik jich miminko spotřebuje a jak velkou si před jeho narozením pořídit zásobu? Na to všechno se dnes pokusíme odpovědět. Správná velikost Pro novorozené miminko budete potřebovat pravděpodobně plenky pro Příspěvek Jak vybrat ty pravé plenky pro novorozené miminko? pochází z VašeDěti.cz

Spoření pro děti: jaké máte možnosti?

27.07.2022 02:50 S novým přírůstkem do rodiny je čas začít myslet na budoucnost. Chcete-li svým ratolestem zajistit lepší start do života, neměli byste otálet. Možností, jak dětem naspořit peníze, je celá řada. Řekneme vám, se kterými neuděláte krok vedle. Spořicí účty Ještě házíte peníze do prasátka? Pak rychle přesedlejte na spořicí účty. Když potřebujete mít odložené peníze stále po Příspěvek Spoření pro děti: jaké máte možnosti? pochází z VašeDěti.cz

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

27.07.2022 02:50 Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné množství dostupné zábavy, při které se bude jen málokdo nudit. Praha nabízí spoustu kratochvílí pro děti i dospělé. My se dnes ale zaměříme na ty, které dokáží zabavit jak děti, tak i jejich rodiče. Zoologická zahrada Příspěvek Jak strávit víkend s dětmi v Praze? pochází z VašeDěti.cz

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

27.07.2022 02:50 Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo a dokážeme tomu svůj oděv přizpůsobit, u dětí je to trochu problém. Ty malé nemluví a neumí si samy dojít do šatníku a vzít si to, co potřebují. U miminek je to ještě větší problém, tam Příspěvek 10 pravidel, jak oblékat děti v zimě pochází z VašeDěti.cz

Tipy, jak zabavit děti na zahradě v zimě i v létě

27.07.2022 02:50 Zahrada je pro děti osobitým útočištěm, kde mohou stále něco nového objevovat. Stačí pár vychytávek, nezbytných komponentů i vhodný nábytek a rázem je ze zahrady místo, kde má zábava zelenou, a to i v chladnějších měsících. Houpačce na zahradě podlehnou děti i dospělí Houpání uklidňuje jak děti, tak i dospělé. Doporučujeme se v tomto případě Příspěvek Tipy, jak zabavit děti na zahradě v zimě i v létě pochází z VašeDěti.cz

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

27.07.2022 02:50 Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše užitečné tipy, co pořídit. Dárky pro miminka – pískátka, chrastítka nebo kolotoče nad postýlku Pokud vybíráte dárek novorozeňátkům, podívejte se na hračky pro miminka. V úplném začátku děťátku stačí jednoduché hračky, velmi rychle ale začne vnímat Příspěvek Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti pochází z VašeDěti.cz

Co pomáhá na dětský kašel?

27.07.2022 02:50 Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze o bacily. Není se pak co divit, když se ráno probudí a necítí se ve své kůži, mají rýmu, chřipku a třeba i kašel. Co s ním? Jak ho zmírnit, aby se potomek vyspal a vy také? Příspěvek Co pomáhá na dětský kašel? pochází z VašeDěti.cz

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

27.07.2022 02:50 Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v Praze? Tak to pro vás máme jednu lahůdku. Venkovní únikové hry od Hunter Games. O co jde a proč je vyzkoušet? 1. Zdravá zábava Venkovní únikovka se odehrává celou dobu venku. Je to skvělá příležitost vyrazit Příspěvek Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu pochází z VašeDěti.cz

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

27.07.2022 02:50 Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí taška, která je přímo u kočárků? Nejdůležitější je velikost Největším faktorem při výběru přebalovací tašky je její velikost. Taška, která je často součástí výbavy kočárku, je skvělá, ale většinou se hodí pro ta nejmenší miminka. Proč? Příspěvek Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek pochází z VašeDěti.cz

Překvapivé srovnání: Placená mateřská dovolená v různých zemích světa

13.08.2022 02:20 Spojené státy jsou jednou z 7 zemí, které neposkytují placenou mateřskou dovolenou.

Proč je důležité socializovat děti s autismem

12.08.2022 16:30 Svírají Vás obavy, když máte své autistické dítě někomu svěřit? Měla jsem je taky. Ale socializovat dítě s autismem je důležité.

Vodní cesty a půjčování lodí

11.08.2022 08:20 Tropické teploty lákají nejen k vodě, ale také na vodu.

Naslouchat je umění

10.08.2022 10:41 Častokrát chceme předat tolik informací, až si neuvědomíme, že je třeba z nich vybrat to hlavní.

Školní léta studentky Anety s poruchami učení

09.08.2022 14:20 Jak se cítila a prožila svoje školní léta mladá Aneta, k jejíž první diagnostice došlo až na střední škole?

Jak to chodí v australských školkách

05.08.2022 23:00 Se svojí rodinou už pět let bydlím v Austrálii, ve státě Viktorii.

Jak se vyhnout úpalu a úžehu

04.08.2022 15:10 V době mého dětství nad pobytem na sluníčku nikdo moc nepřemýšlel.

Sláva bicyklu!

04.08.2022 15:10 Každý seděl na kole a všechny děti se na kole jezdit učí.

Obtěžuje vás soused hlasitou hudbou či dýmem z grilování? Jak se můžete bránit?

02.08.2022 10:00 Příjemné letní večery přímo vybízí k odpočinku na zahrádkách, terasách nebo balkonech.

Vraštil se Šimánkem postoupili do finále ME, další Češi dnes neuspěli

15.08.2022 08:40 Mnichov - Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek postoupili na dvojskifu lehkých vah do finále mistrovství Evropy ve veslování v Mnichově. Další tři české posádky dnes v bojích o medailovou...

Perušič se Schweinerem jsou na písku v Hamburku ve čtvrtfinále

15.08.2022 02:40 Hamburk - Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si na turnaji Pro Tour nejvyšší kategorie Elite v Hamburku zahrají čtvrtfinále. Ze skupiny C postoupili ze druhého místa poté,...

Národní tým chci táhnout jako legendy přede mnou, řekl kapitán dvacítky Myšák

14.08.2022 20:32 Edmonton – Juniorští hokejoví reprezentanti se ve druhém zápase mistrovství světa v Edmontonu ukázali ve vynikajícím světle. Nad favorizovaným Finskem vedli už 2:0, bitvu nakonec dotáhli...

Fotbalisté Slovácka remizovali s Fenerbahce 1:1 a v Evropské lize končí

14.08.2022 15:20 Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka remizovali v odvetném utkání 3. předkola Evropské ligy s Fenerbahce 1:1, po porážce v Turecku 0:3 jsou vyřazeni a čeká je play off o skupinu v...

Slavia remizovala v Aténách 1:1 a prošla do play off o skupinu EKL

14.08.2022 10:12 Atény - Fotbalisté Slavie v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy remizovali v Aténách s Panathinaikosem 1:1 a po domácím vítězství 2:0 stvrdili postup do závěrečného play...

Plavec Zábojník skončil na ME dvanáctý na sto metrů prsa

14.08.2022 04:10 Řím - Plavec Matěj Zábojník obsadil na mistrovství Evropy dvanácté místo na 100 metrů prsa. V semifinále šampionátu v Římě se znovu dostal pod 61 sekund, ale časem 1:00,84 zůstal...

Ondra a dvě české lezkyně postoupily na ME z kvalifikace do semifinále

13.08.2022 22:01 Mnichov - Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství Evropy v Mnichově do semifinále boulderingu, v kvalifikaci obtížnosti uspěly Eliška Adamovská a Michaela Smetanová. Šestý muž...

Perušič se Schweinerem na písku v Hamburku dvakrát vyhráli

13.08.2022 16:51 Hamburk - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vyhráli na hamburském turnaji Pro Tour nejvyšší kategorie Elite oba dnešní zápasy ve skupině. České jedničky coby...

Fotbalisty Plzně posílili obránce Jemelka z Olomouce a slovenský křídelník Jirka

13.08.2022 11:40 Plzeň - Viktoria Plzeň získala reprezentačního obránce Václava Jemelku z Olomouce. Sedmadvacetiletý fotbalista s úřadujícími ligovými mistry podepsal smlouvu na tři roky. Oba kluby o...

Začíná španělská liga, posílená Barcelona má problémy s registrací hráčů

13.08.2022 05:31 Madrid - Víkendovými zápasy odstartuje nová sezona španělské fotbalové ligy. Posílená Barcelona se z trůnu pokusí sesadit největšího rivala a obhájce titulu Real Madrid. Katalánský...

Nejnovější
Nejčtenější

Nejsou nalezené žádné články.

Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.

Hledaná slova