Prohlášení u příležitosti prvního roku fungování Akcelerátoru podnikání žen

Datum: 26.09.2020
New York (USA) 26. září 2020 (PROTEXT/BusinessWire) - Níže zveřejňujeme prohlášení vedoucích představitelek Akcelerátoru podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator) u příležitosti prvního roku fungování této průlomové iniciativy. Tato tisková zpráva obsahuje...
New York (USA) 26. září 2020 (PROTEXT/BusinessWire) - Níže zveřejňujeme prohlášení vedoucích představitelek Akcelerátoru podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator) u příležitosti prvního roku fungování této průlomové iniciativy.
Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.businesswire.com/news/home/20200924005283/en/.
Před rokem jsme se prostřednictvím Akcelerátoru podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator - WEA) zavázaly po dobu následujících deseti let vzdělávat a podporovat miliony podnikajících žen. Položily jsme tak základy k systematickému odstraňování bariér, které ženám brání dosáhnout finanční nezávislosti a k budování lepší budoucnosti pro sebe i komunity, ve kterých žijí.
Dnes, v situaci jakou jsme ještě nezažili, se ženy nachází na důležité historické křižovatce. Dopadá na ně hlavní tíha hospodářského poklesu, způsobeného pandemií covid-19 a přitom současně drží klíč k oživení ekonomiky. Z hlediska globálního počtu pracovních míst jich 39 % patří ženám, nicméně kvůli pandemii také 54 % ze všech zrušených pracovních pozic připadá na ženy. Ženy jsou také zaměstnané v těch nejzranitelnějších sektorech, jako jsou výroba, vzdělávání, turismus, pohostinství a ubytování, velkoobchod či maloobchod. Podnikatelské projekty žen jsou také obzvlášť náchylné k ekonomickým otřesům. Nicméně pokud nyní přijmeme vhodná opatření, abychom tyto trendy zvrátili, mohou ženy, v globálním měřítku, do roku 2030 navýšit hrubý domácí produkt až o 13 bilionů dolarů(1). Je proto v nejlepším zájmu všech států klást podporu žen při obnově hospodářství po pandemii na přední místo.
Proto se ženy, podnikatelky, musí stát hlavními architekty nové globální ekonomiky, která bude trvale udržitelná a odolná a nabídne všem rovné příležitosti. Je naší kolektivní odpovědností vytvořit takové prostředí, ve kterém podniky vedené ženami budou hrát důležitou roli při transformaci: - Politický rámec: vyzýváme všechny členské státy OSN k vytvoření národních politických rámců, ve kterých budou stanoveny konkrétní cíle zaměřené na zvýšení počtu podnikajících žen a posílení vlivu firem, vlastněných ženami. Tleskáme zemím, které se již v rámci opatření na boj s pandemií covid-19 zavázaly podporovat a financovat ženy v podnikání(2), nicméně ve většině národních plánů a opatření na podporu malých a středních podniků podpora podnikajících žen stále chybí. - Přístup k finančním prostředkům: soukromý i veřejný sektor se musí společně zavázat ke zvýšení investic do ženských podnikatelských projektů, a to jak v průběhu pandemie, tak po jejím skončení. Je nutné vyvinout inovativní finanční řešení, včetně dluhového financování a zavést daňové pobídky na podporu sektorů, které byly pandemií covid-19 nejvíce zasaženy. - Nákupy: pokud budou vlády a firmy všech velikostí nakupovat od firem, vedených podnikajícími ženami, získají řadu nových příležitostí a zcela nový pohled na podnikání. Je potřeba usilovat o zvýšení zastoupení firem vedených podnikajícími ženami v dodavatelském řetězci, stanovit si příslušné cíle a monitorovat jejich plnění a podporovat ženy podnikatelky při získávání nových zakázek. - Online vzdělávání: ženy podnikatelky potřebují mít přístup k informacím, počítačovým dovednostem a školení tak, aby mohly zastávat vedoucí a kreativní pozice v online světě. Je načase ukončit pohlavní segregaci v online světě a poskytnout ženám přístup k dostupným a flexibilním možnostem vzdělávání. - Sociální ochrana: ženy a dívky celosvětově a bezplatně vykonávají 75 % veškerých domácích prací a péče a tento poměr během pandemie stále narůstá. Sociální podpora v oblastech jako jsou rodičovská dovolená, státem podporovaná péče o děti, zdravotní pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti, musí být zvýšena tak, aby pokryla náklady žen, včetně žen podnikatelek. Tyto kroky přispějí ke stabilitě celé společnosti a poskytnou ženám možnost zvážit zahájení podnikatelské činnosti. - Mezisektorové poradenství: v podpoře podnikání žen hrajeme všichni důležitou roli. Veřejný i soukromý sektor, včetně občanských či podnikatelských asociací, škol a univerzit musí spolupracovat a společně vybudovat ekosystém, který bude přátelský k podnikajícím ženám(3).
Pokud se v rámci dlouhodobé strategie obnovy ekonomiky po pandemii nezaměříme na potřeby žen, riskujeme, že ztratíme desítky let pokroku, kterého jsme na tomto poli dosáhli. Je proto nutné začít řešit dlouhodobé překážky, které brání ženám v podnikání a podporovat ženské podnikání a bezpečnost každé ženy.
Pandemie covid-19 vedla ke zhoršení nerovnoprávnosti žen, včetně jejich nerovného postavení v práci. Je proto zásadní v rámci obnovy ekonomiky vytvářet strategie na podporu ekonomických potřeb žen.
Vytvoření světa, přátelského k podnikajícím ženám, přinese pozitivní změny pro všechny. Naší společnou reakcí musí být boj s nerovnoprávností a vybudování trvale udržitelného hospodářství, kde nebudou ženy opomíjeny.
Investice do podnikání žen je důležité k tomu, aby z pandemie vzešla silnější, inkluzivnější a odolnější společnost. Závisí na tom naše budoucnost.
Podepsaly: Anita Bhatia zástupce výkonné ředitelky, UN Women Pamela Coke-Hamilton výkonná ředitelka, Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre - ITC) Annemarie Hou výkonná ředitelka v zastoupení, Kancelář OSN pro partnerství Deborah Gibbins generální ředitelka, Mary Kay Inc.
O Akcelerátoru podnikání žen
Akcelerátor podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator) je iniciativa, do které je zapojeno několik partnerů, jejímž cílem je inspirovat, vzdělávat a podporovat podnikání žen na celém světě. Posláním tohoto akcelerátoru je odstranit bariéry pro podnikání žen, a to prostřednictvím čtyř hlavních směrů podpory, kterými jsou vzdělávání, financování, poradenství a účast. Tuto globální iniciativu založila společnost Mary Kay Inc. v rámci strategické spolupráce se šesti následujícími agenturami a iniciativami OSN: UN Women, Kancelář OSN pro partnerství (United Nations Office for Partnerships - UNOP), Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO), Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre - ITC), Iniciativa Global Compact (UNGC) OSN a Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme - UNDP). Cílem akcelerátoru je podpořit 10 milionů žen do konce roku 2030.
Více informací získáte na webové stránce https://www.we-accelerate.com/. Sledujte nás na sociálních sítích: Twitter, Instagram, Facebook.
O organizaci UN Women
Organizace UN Women patří pod křídla OSN a snaží se propagovat rovnoprávnost žen a dívek. Byla založena s cílem urychlit uspokojování potřeb žen a dívek na celém světě. Organizace UN Women podporuje členské státy OSN v zavádění globálních standardů a norem v oblasti rovnoprávnosti pohlaví a spolupracuje s vládami a občanskou společností při návrhu zákonů, politik, programů a služeb, které jsou potřebné pro zavádění norem a právního rámce na podporu žen a dívek na celém světě. Organizace působí celosvětově a snaží se naplnit cíle v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které se týkají žen a dívek a také podporuje rovnoprávnou účast žen na všech aspektech života, se zaměřením na čtyři strategické priority:
- Ženy mohou zastávat vedoucí funkce a rovnoměrně se podílet na řízení podniků, organizací či státní samosprávy. - Ženy mají jistotu příjmu, dobré pracovní podmínky a jsou ekonomicky soběstačné . - Všechny ženy a dívky mají právo na plnohodnotný život bez jakýchkoli forem násilí. - Ženy a dívky musí mít možnost přispívat a mít větší vliv na budování a udržování trvale udržitelného míru a klidu a musí stejným mít stejný prospěch z prevence přírodních katastrof, konfliktů a humanitárních akcí.
Organizace UN Women také koordinuje a podporuje činnost OSN v oblasti rovnoprávnosti pohlaví a podílí se na přípravě všech smluv a právního rámce dle Plánu 2030. Organizace UN Women považuje rovnoprávnost pohlaví za základní a důležitý kámen pro splnění cílů v oblasti trvale udržitelného rozvoje a budování inkluzivnějšího světa.
O Mezinárodním obchodním centru
Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre - ITC) je společnou agenturou Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) a Organizace spojených národů (OSN). Mezinárodní obchodní centrum pomáhá drobným podnikatelům, malým i středním firmám ke zvýšení konkurenceschopnosti na rychle se rozvíjejících globálních trzích, a to prostřednictvím programu Aid-for-Trade a cílů OSN pro trvale udržitelný rozvoj.
V rámci své iniciativy SheTrades (Ona podniká) se Mezinárodní obchodní centrum (ITC) snaží splnit svůj cíl a do roku 2021 spojit tři miliony podnikajících žen na celém světě. Iniciativa SheTrades spolupracuje s vládami, firmami i podniky v oblasti podpory výzkumu a tvorby obchodních politik a předpisů, usnadňování financování, zlepšování přístupu firem k veřejným zakázkám a zkvalitňování dodavatelského řetězce. SheTrades nabízí ženám různé flexibilní vzdělávací programy, a to prostřednictvím webových stránek www.shetrades.com. Více informací získáte na webové stránce www.intracen.org nebo se s Mezinárodním obchodním centrem můžete spojit na sociálních sítích Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr
O Mezinárodní organizaci práce
Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO) je specializovaná agentura OSN, která byla založena v roce 1919 a jejímž cílem je podporovat sociální spravedlnost. Hlavním cílem Mezinárodní organizace práce je podporovat mezinárodně uznávaná lidská a pracovní práva a rovné pracovní příležitosti, zajišťovat sociální ochranu a posilovat dialog o pracovněprávních otázkách. Díky tripartitní struktuře této organizace se jedná o jedinečnou platformu na podporu zdravého pracovního prostředí, která dává slyšet hlasům zaměstnanců, zaměstnavatelů i vlád a pomáhá zajistit, aby názory jednotlivých stran byly zohledněny v pracovních normách, politikách a programech.
Program rozvoje ženského podnikání organizace ILO (Women’s Entrepreneurship Development - ILO-WED) je součástí divize malých a středních podniků (SME) a funguje již více než 10 let. Program ILO-WED se snaží podporovat podnikání a práci žen a usnadnit jim začátek podnikání, včetně založení a růstu společnosti a stejně tak podporuje rovnoprávnost pohlaví.
Webové stránky: www.ilo.org | Twitter - @ILOWED | Facebook - ILO WED (International Labour Organization - Mezinárodní organizace práce)
O iniciativě Global Compact
Global Compact je zvláštní iniciativa generálního tajemníka OSN s cílem vyzvat společnost na celém světě, aby se zavázaly dodržovat deset univerzálních zásad v oblasti lidských práv, práce, prostředí a boje s korupcí. Iniciativa Global Compact byla spuštěna v roce 2000 a jejím cílem je pomáhat podnikatelům a firmám naplňovat cíle a hodnoty OSN prostřednictvím dodržování zásad odpovědné firemní praxe. Global Compact je největší světovou iniciativou v oblasti trvalé udržitelnosti pro firmy, která ve více než 60 sítích sdružuje více než 10.000 firem a 3000 nepodnikatelských subjektů z více než 160 zemí světa.
Pro získání dalších informací sledujte @globalcompact na sociálních sítích nebo navštivte naše webové stránky unglobalcompact.org
O UNOP
Kancelář OSN pro partnerství (United Nations Office for Partnerships - UNOP) slouží jako globální platforma na podporu a vytváření partnerství s ostatními organizacemi za účelem plnění cílů Programu trvale udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs). UNOP funguje globálně, regionálně i v jednotlivých zemích a umožňuje tak využít znalostí a zkušeností širokého spektra partnerských organizací v naplňování cílů Programu trvale udržitelného rozvoje (SDG) pro blaho lidí a celé planety.
Kancelář UNOP dohlíží na Fond OSN pro mezinárodní partnerství (United Nations Fund for International Partnerships), Demokratický fond OSN (United Nations Democracy Fund) SDG Action Hub a řídí také sbor poradců generálního tajemníka SDG. Více informací získáte na stránce https://www.un.org/partnerships/.
O společnosti Mary Kay
Originální žena bořící mýty Mary Kay Ash, založila svou kosmetickou firmu před více než 57 lety se třemi cíli: nabídnout ženám skvělé příležitosti, vyrábět neodolatelné produkty a udělat ze světa lepší místo pro život. Z tohoto snu nakonec vznikla nadnárodní společnost s obratem v řádu miliard dolarů, která má milióny nezávislých prodejců v téměř 40 zemích světa. Firma Mary Kay se snaží věnovat výzkumu na poli kosmetiky a vyrábí špičkové produkty pro péči o pokožku, dekorativní kosmetiku, doplňky stravy a parfémy. Společnost Mary Kay se snaží pomáhat ženám a jejich rodinám, spolupracuje s organizacemi z celého světa, podporuje výzkum rakoviny, pomáhá chránit oběti domácího násilí, zkrášluje naší společnost a pomáhá dětem jít si za svými sny. Původní vize paní Mary Kay Ash, která chtěla krůček po krůčku zlepšovat jednu rtěnku denně, tak i nadále platí. Další informace naleznete na stránkách www.marykay.com.
(1) McKinsey Global Institute, COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects, by Anu Madgavkar, Olivia White, Mekala Krishnan, Deepa Mahajan, and Xavier Azcue (červenec 2020)
(2) Včetně Kanady, Kolumbie, Egypta, Guatemaly, Gruzie, Hondurasu, Irska, Mexika, Maroka, Paraguaye a Velké Británie. Genderově citlivé politické reakce na covid-19 z různých zemí lze nalézt na stránkách UN Women a UNDP COVID-19 Global Gender Response Tracker, https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html .
(3) Posílení podpory pro podnikatelky v nástroji COVID-19 Response and Recovery Advocacy Tool str. 2, dostupné z: https://www.empowerwomen.org/en/resources/documents/2020/09/strengthening-support-for-women-entrepreneurs-in-covid-19-response-and-recovery?lang=en .
Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200924005283/en/.
Kontaktní informace: Mary Kay Inc. Michael Wassmer media@mkcorp.com +1-972-687-5332 UN Women Oisika Chakrabarti oisika.chakrabarti@unwomen.org +1-646-781-4522 Mezinárodní obchodní středisko Vittorio Cammarota vcammarota@intracen.org +41 (0)22 730-0322 Zdroj: Mary Kay Inc. Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy. (BW)
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.